תנאי שימוש

טופס תנאי שימוש

אנו מודים לך )"המזמין"( על שבחרת להזמין מוצר ו/או שירות מחברת/פירמת "קוויק צ'ארג' ")להלן: "ההזמנה" ו/או "החברה"( . ביצוע הזמנה מהווה הסכם בין החברה למזמין לרבות סוג המוצר, השירות, לוחות הזמנים, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. המשתמש נדרש לקרוא את תנאי השימוש ולאשר אותם. מובהר בזאת כי ההזמנה כפופה לתנאי השימוש וחתימה על מסמך זה מהווה הסכמה להם. אם אינך מסכים עם התנאים המפורטים להלן, הנך נדרש שלא לעשות שימוש בשירותי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה. יודגש כי, המשך הפעילות ו/או השימוש בשירותי החברה ייחשב כהסכמה מדעת של המשתמש. לאור האמור לעיל, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאי השימוש מפעם לפעם.

ההזמנה

המשתמש יחתום על טופס ההזמנה המצורף באמצעותו יכול להזמין את מוצרי החברה ו/או השירותים הניתנים על ידה. החברה מבהירה כי השירותים הניתנים על ידה הינם של שווק ומכירה של עמדות הטענה לרכב חשמלי בלבד ותווך בהפנייה למתקינים מורשים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את לוחות הזמנים לאספקתם וכן לבצע תיקונים, שדרוגים, שיפורים, או להפסיק את המכירה זמנית או לצמיתות ללא הודעה מוקדמת, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבצע ההזמנה מסכים כי החברה לא תהא אחראית כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם כל שינוי, השעיה, או הפסקה של מכירת המוצרים ו/או השירותים. המזמין מאשר כי קיימת נגישות לנכים במקום ההתקנה והאחריות לנגישות על מבצע ההזמנה. החברה מבהירה כי התקנת העמדה תבוצע על ידי חשמלאי מורשה כקבלן עצמאי בהתאם לסיכום של הלקוח עימו ואין לה כל אחריות לעבודתו. כן מובהר כי על פי הנחיות רשות החשמל ,יש צורך בסיום העבודה לבצע בדיקה על ידי בודק חשמל מוסמך נוסף והאחריות לביצוע בדיקה כזו ועלותה חלה על הלקוח.

אספקת ההזמנה

השלמת ההזמנה כפופה לקבלת הודעה על השלמת ההזמנה עם מספר הזמנה ואישור הזמנה שיגיעו לטלפון הנייד של המזמין ולמייל שהושאר. אם במהלך ההזמנה התקבלה הודעת שגיאה ו/או הודעה בדבר אי יכולת להשלים את ההזמנה ו/או לא מתקבלת הודעת אישור בהתאם לאמור לעיל – יראו את ההזמנה כאילו לא הושלמה והמשתמש יידרש לפנות למוקד החברה על מנת לברר את הבעיה ולהשלים את ההזמנה. תיאום מועד אספקה והתקנה ע"י חשמלאי עצמאי יעשה לאחר השלמת ההזמנה ובהתאם למקום מגוריו של המזמין. במועד התיאום יוצעו למשתמש מועדים וחלונות זמן של 4 שעות מהם יוכל לבחור. שינוי חלון הזמן שתואם יתאפשר באמצעות מוקד שירות הלקוחות בלבד, ובלבד שהבקשה לשינוי התקבלה לא יאוחר מ – 2 ימים מהמועד שנקבע. במקרה בו החברה ו/או מי מטעמה יגיעו לכתובת על בסיס פרטים שגויים ו/או לא מלאים שמסר המזמין ו/או במקרה בו המזמין לא היה נוכח במקום ובמועד שנקבעו עמו, החברה תהיה רשאית לחייב את המזמין בביקור סרק בסך 299 .₪ מחירי ההתקנה הנם לישובים עירוניים. במקרה בו נדרשת התקנה בישובים כפריים מרוחקים כדוגמאת: ישובי יהודה ושומרון, ישובי כביש הערבה, ישובי בקעת הירדן ורמת הגולן, תתווסף למחיר ההתקנה תוספת נסיעה של 399 ₪ החברה שומרת לעצמה את האפשרות שלא לבצע התקנה ע"י חשמלאי עצמאי באזורים חריגים. היה ותתבצע הזמנה בישובים אליהם אינה מגיעה החברה עם צוות הטכנאים שלה ההתקנה תבוטל ותינתן למזמין האפשרות לבצע התקנה עצמית באמצעות חשמלאי מוסמך, כנדרש בחוק. במקרה זה המזמין יקבל את ההזמנה במשלוח, בהתאם לתעריפים ולסוג המשלוח בו בחר.

התמורה

עבור רכישת המוצר ו/או השירות ובהתאם לדרישת המזמין תחויב ההזמנה בהתאם למחירים המופיעים באתר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים יתעדכנו מעת לעת ויוצגו באתר החברה. התמורה תיגבה ממזמין השירות בעת ביצוע ההזמנה באמצעי התשלום המפורטים בה. ככל שהוסכם על מחיר פרטני ללקוח שמפורט בטופס ההזמנה ונחתם על ידי הלקוח והחברה, יחייב מחיר זה את הצדדים להזמנה זו.

אחריות

האחריות למוצר הינה של היבואן הרשמי )להלן: "החברה האחראית"( למשך התקופה המצויינת בתעודת האחריות או כל חברה אחרת שיסופק מוצר שלה. מובהר, כי בכל רכישה של מוצרים מהחברה כהגדרתה לעיל, מתן האחריות בגין המוצרים יבוצעו רק ע"י החברה האחראית . המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או תלונות ו/או פניות ו/או דרישות כאלה ואחרות לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מעובדיה ונותני השירות בפועל בנוגע לאחריות , וידוע לו כי תיקונים ואחריות בגין המוצרים הנרכשים ינתנו ע"י החברה האחראית. האחריות הנה לפעילות המוצר בכפוף לשימוש סביר. האחריות אינה כוללת כיסוי בגין נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא תקין ו/או פציעה של כבלים כתוצאה מעליית הרכב על הכבלים ו/או משיכה של הכבלים מהעמדה בצורה לא תקינה. האחריות אינה כוללת כיסוי בגין שבר מכל סוג שהוא. החברה לא תישא בכל אחריות, ואינה נותנת כל הצהרות או אחריות, בנוגע לדיוקו, איכותו, זמינותו, מהימנותו, התאמתו, שלמותו, אמיתותו, שימושיותו, או יעילותו של כל מידע שהתקבל עובר לביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר שהחברה אינה המוכרת של המוצרים אלא נותנת שירותי מכירה ותווך בהתקנה של החברה האחראית אשר היא המוכרת של המוצרים שלפי מצגיה אושרו לפי תקנים בינלאומיים מחמירים ומאושרים לשימוש בישראל. לחברה לא תהא אחריות בכל מקרה, והיא תהיה פטורה מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרם כתוצאה משימוש במוצרים על ידי החברה האחראית ובין אם בקשר לכך, או מכל מידע אחר הנובע מן ההזמנה והשימוש בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו. מוסכם כי בכל מקרה, גבול האחריות של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המזמין לחברה בקשר לסכום ההזמנה שביצע עבור שירותי המכירה והתווך בהתקנה בלבד. המשתמש יגן על הנהלת האתר, ועל בעלי המניות בה, בעליה, הדירקטורים בה, נושאי המשרה בה ועובדיה, בהתאמה, ישפה אותם וישחררם מאחריות מפני וכנגד כל התביעות, הנזקים, ההתחייבויות, ההפסדים, החבויות, העלויות, החובות, והוצאות שיגרמו למי מהם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם:
● שימוש המשתמש במוצר שסופק לו ע"י החברה האחראית ובשירותי החברה.
● המידע שנמסר על ידי המשתמש בקשר עם השימוש ו/או במוצר שסופק ובשירותי בחברה.
● הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו על ידי המשתמש.
● כל טענה לפיצוי או לתרופות משפטיות אחרות עקב ו/או בקשר עם כל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהתבסס על ההמלצות, הממצאים או כל נתונים אחרים בקשר עם ההזמנה שביצע.
מודגש ומובהר כי החברה מספקת שירותי מכירה ותיווך בהתקנה בלבד ולא את המוצר לגביו האחריות הינה של היבואן/יצרן והחברה האחראית.

משלוח מוצרים

החברה תדאג לאספקת השירות ו/או המוצר למזמין, בהתאם לכתובת המשלוח שסופקה על ידי המזמין בעת חתימתו על טופס ההזמנה. אספקת המוצר תשתנה בהתאם לסוג המשלוח שהגדיר המזמין במעמד הרכישה באתר או בטופס ההזמנה. ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יחשבו במניין ימי העסקים. בימים אלו לא מתבצעת התקנה. אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח. מסירת המשלוח תתבצע כשהוא סגור ובאריזתו המקורית.

משלוח מוזל: משלוח לנקודת מסירה בקרבת מקום ההמגורים. המשלוח יועבר לנקודת המסירה עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי ובכפוף ללוחות הזמנים של חברת המשלוחים.

עלות המשלוח לכל חבילה 300 ₪ .המשלוחים מסופקים לכל הישובים בארץ.

משלוח באמצעות שליח: משלוח באמצעות שליח עד פתח הבית. המשלוח יימסר עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי, בכפוף ללוחות הזמנים של חברת המשלוחים.

עלות המשלוח לכל חבילה לפי מחירון חברת השליחויות בזמן ביצוע המשלוח מסופק לכל הישובים למעט הישובים החריגים.

אספקת המוצרים לאזורים חריגים תתבצע ככל הניתן בתוך 7 ימי עסקים. ישובים חריגים יכללו את הישובים/אזורים הבאים: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון/יישובי המגזר הערבי/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק )שטחים(/יישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח ויישובי הערבה. למזמינים הנמנים על ישובים אלו אנו ממליצים מראש להזמין את המשלוח המוזל.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי אספקה שנגרמה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ו/או כוח עליון מאחר והמוצר מסופק על ידי החברה האחראית ולא על ידי החברה. משלוח המוצר יתבצע לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת הרכישה. הזנת כתובת שגוייה ו/או בקשה של הלקוח לתקן ו/או לשנות את כתובת המשלוח לאחר משלוח המוצר תתבצע בחיוב עלות משלוח נוספת בהתאם לסוג המשלוח שנבחר במועד האספקה ו/או משלוח ברמת שירות גבוהה יותר. היה והמזמין לא יזמין התקנה ויסיים את ההזמנה ללא תשלום עבור המשלוח, החברה תחליט על דעת עצמה איזה משלוח לבצע למזמין והמזמין מאשר לה לחייב אותו על המשלוח ללא צורך בעדכונו. אספקה בשעת חרום: בעת חרום יסופקו המשלוחים לפתח ביתו של המזמין. המזמין מסכים כי מסירת המשלוחים בדרך זו יראו בה כמסירה שהושלמה לשביעות רצונו המלאה. הודעה על נזק: תתבצע עד 48 שעות ממועד קבלת המוצר. אי עמידה בתנאי זה תבטל את אחריות החברה בגין הנזק הנטען.

אי קבלת מוצר: יתאפשר עד 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה. אי עמידה בתנאי זה תבטל את אחריות החברה.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פנייה טלפונית או בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר. ביטול עסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני משירות הלקוחות של החברה שמאשר את הבקשה לביטול העסקה. לא ניתן לבטל את העסקה לאחר ביצוע התקנה. ביטול שאושר: במקרה בו הביטול בוצע בטרם נשלח המוצר למזמין יושבו מלוא התשלומים ששילם המזמין בניכוי דמי הביטול. דמי הביטול: על פי הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א,1981- והתקנות שחוקקו מכוחו. במקרה בו המשלוח נשלח למזמין יידרש המזמין להשיב את המוצר באופן עצמאי ולשאת בעלויות השבת המוצר. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף חשבונית מקורית ובתוך 14 יום מתאריך קבלת המוצר. במועד השבת המוצר, ייבדק המוצר כדי לבחון האם נעשה בו שימוש. היה ונעשה שימוש במוצר, לא תתאפשר השבתו. היה והמוצר חזר במצב חדש, יושבו למזמין התשלומים ששילם בניכוי דמי הביטול כפי שהוגדרו לעיל. מדיניות ביטול המוצרים המפורטת לעיל תחול אך ורק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות גורם אחר. חובת הוכחת הקניה באתר תחול על המזמין בלבד בעת הצגת חשבונית רכישה.

סודיות ופרטיות
כללי

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים במרכז ההזמנות ו/או במוקד השירות ו/או בשירותים המופעלים ו/או מנוהלים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה. בעת השימוש מסכים המשתמש לתוכן מדיניות הפרטיות כפי שתבוא לידי ביטוי במסמך זה ותתעדכן מעת ועת. מטרת המסמך היא להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הנוגע לשירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי החברה ו/או מי מטעמה )להלן: "השירותים" ו/או "המוצרים"(. החברה אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או נאסף על ידה במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר החברה ו/או במסגרת קבלת השירותים והמוצרים מהחברה האחראית או מהחברה. מדיניות זו חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר המאפשר גלישה סלולרית )טלפון נייד, טאבלט ועוד(. המשתמש מודע ומסכים לכך כי החברה תהא רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות פרטיות זו ו/או בכל מסמך אחר שיחליף אותה. הנוסח המעודכן יפורסם מעת לעת באתר.

איסוף המידעאיסוף המידע

המידע הנאסף על ידי החברה כולל שני סוגים:

.1 מידע אקטיבי: מידע שיימסר על ידי המשתמש )שם, ת.ז,. כתובת, מייל, טלפון ועוד(.

.2 מידע שנאסף ממקורות אחרים: מידע פסיבי.

מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים כלשהם, אך היה ויסרב למסור את הפרטים הנדרשים לחברה סביר להניח כי לא נוכל לספק את ההזמנה ו/או להתקין את המוצר. המידע הפאסיבי שנאסף, מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמש, כולל: סוג הדפדפן, מידע על המחשב ו/או המכשיר וכדומה. מובהר כי האתר יכול לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב ויישומים הצוברים על המזמין מידע וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, שיפור השירות, אבטחת מידע ועוד להלן: )”cookies)”. בחלק מהמקרים יידרש אישור המשתמש להפעלת היישומים אולם מובהר כי לא בכל מקרה מתבקש אישור. המשתמש מסכים כי יכללו את המידע שיגיע אלינו מהשימוש באתר במאגרי המידע הרשומים שברשות החברה ו/או בבעלותה ו/או שמנוהלים על ידה בכל דרך ותקופה שתבחר, לפי שיקול דעתהנו הבלעדי. מובהר כי החברה שומרת את המידע כל עוד הוא דרוש לה לצורך הגשמת המטרות לפי מדיניות פרטיות זו או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לזמני ההתיישנות הקבועים בחוק או לפי הנחיות רגולטוריות של הרשות.

שימוש במידע

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראת כל דין. ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

● אספקת המוצר/שירות.

● מתן שירות לקוחות.

● הצגת תוכן שעשוי לדעתה לעניין את הלקוח.

● הצגת מידע הקשור לשימוש באתר.

● זיהוי אישי באופן אוטומטי.

● מסירת ניתוח נתונים ובדיקות.

● משלוח נתונים באמצעות, דואר, דוא"ל,

מסרונים, טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר. ● מידע אינפורמטיבי אודות השירותים שלנו וחומר פרסומי.

בעצם השימוש באתר ו/או בקבלת השירותים ו/או המוצרים המזמין מסכים שישלח איליו המידע שצוין לעיל. יחד עם זאת, רשאי המזמין, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות בדוא"ל____או שמופיע בכתב ההזמנה. כל בקשה תכנס לתוקף בתוך 7 ימים מקבלתה.

העברת מידע לצדדים שלישיים

כל המידע שישמר על ידי החברה ו/או החברה האחראית יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – .1981 המידע ישמר במאגרי המידע של החברה ולא יועבר לצדדים שלישיים למעט גופים הפועלים כספקים של החברה ו/או בשיתוף פעולה איתה ומעניקים לה שירותים. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המזמין במקרים הבאים:

.1 מסירת המידע דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים.

.2 מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי.

.3 הפרת את תנאי השימוש באתר, ביצע או ניסה המזמין לבצע פעולות אסורות על פי דין.

.4 הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם החברה מעורבת.

.5 במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של החברה או מיזוג פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

עיון במידע

המזמין זכאי לפנות אל החברה בכל עת לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגרי המידע של החברהנו. בנוסף, זכאי המזמין, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו ו/או מחיקתו. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית בכל מקרה לשמור במאגריה מידע אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה אל המזמין )כגון מידע הדרוש לה או מסייע לה בפעילותה העסקית( והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

נהלי אבטחת המידע ואמצעי הזהירות המיושמים באתר החברה הנם בהתאם לסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מאובטחים. אמצעים אלו כוללים אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרונים. האתר והמידע מאובטחים היטב אולם מובהר כי אין החברה יכולה להתחייב כי המידע וכל הכלול בו חסינים מפני גישה זדונית ובלתי מורשית של צדדים שלישיים ועל כן אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא ישיגו גישה למידע. משכך, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למזמיןך, אם ייגרם, כתוצאה מחשיפת המידע, שינוי או שימוש בו שהגיע לצדדים שלישיים שהשיגו אליו גישה בצורה זדונית ובלתי חוקית. המשתמש מתחייב להודיע לחברה מיידית על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו או באמצעי הזיהוי שלו, לכתובת הדואר

סמכות שיפוט

על השימוש באתר וכל הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו והשלום בבהרצליה תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לכך.